Formularze Wniosków

Formularze te można pobrać lub uzupełnić w trybie online i wydrukować do podpisu(-ów). Linki do faksów i e-maili do przesyłania wypełnionych formularzy do ubezpieczycieli można znaleźć na dole.


FORMULARZE

Automobile Liability Damage Report Form (PDF)
General Liability – Incident Report Form (PDF)
Workers’ Compensation Report Form (PDF)
Cargo Report Form (PDF)


PROSIMY PAMIĘTAĆ

1. Wypełnij wszystkie części formularza.
2. Wpisz n/d dla pytań lub informacji, które według Ciebie nie mają zastosowania.
3. Dodaj dodatkowe strony na szkice, schematy, zdjęcia lub inne informacje i zapisz na formularzu, co dodałeś, w tym ile stron dodałeś. Prosimy ponumeruj każdą dodatkową stronę.
4. Formularz musi być podpisany i opatrzony datą.
5. Twój podpis wskazuje, że informacje są prawdziwe i dokładne zgodnie z Twoją wiedzą.
6. Zaznacz wszystkie korespondencje dotyczące roszczenia jako prywatne i poufne.


UWAGA SPECJALNA

• Nie przyjmuj odpowiedzialności i nie omawiaj ubezpieczenia ze zgłaszającym roszczenie.
• Prosimy zachowaj papierowy oryginał formularza roszczeniowego dopóki ubezpieczyciel poprosi o niego.
• Kopie wszelkich Zawiadomień o Procesie lub Wezwań należy natychmiast przesłać do nas na claims@bondarins.com
• Roszczenie, które przedstawia Ci strona trzecia powinno zostać przedłożone Ci na piśmie.
• Wszystkie uratowane materiały i urządzenia stają się własnością ubezpieczyciela chyba, że zostaną wydane na piśmie.